لیزر اسکنر و لیدار هوکویو

پیشروبات عرضه کننده لیزر اسکنرهای HOKUYO در ایران

Hokuyo logo

ليزر اسکنر SOKUIKI

لیزر اسکنرهای HOKUYO با عنوان SOKUIKI با سرعت بسیار زیادی اشعه لیزر را در یک صفحه دو بعدی دوران می‌دهد و همزمان فاصله تک تک نقاط تا اسکنر را محاسبه و ارسال می‌نماید. با چرخش این اسکنر حول محور سوم ‌، می‌توان به یک نقشه سه بعدی از محیط دست یافت. از این اسکنرها در لیگ روبات های امداد و نجات و همچنین لیگ روبات های خانگی به کرات و اخیراً در لیگ روبات های مین یاب خودکار استفاده می‌شود.

ليزر اسکنر با قابليت فاصله‌يابی

URG-04LX-UG01

مدل ساده

فاصله اندازه گیری: 20 میلیمتر تا 5.6 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 240 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 5 ولت
وزن: 160 گرم

مشخصات فنی

URG-04LX

مدل کلاسیک

فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 4.095 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 240 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 10mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS232C
ولتاژ: 5 ولت
وزن: 160 گرم

مشخصات فنی

UBG-04LX-F01

مدل سریع

فاصله اندازه گیری: 20 میلیمتر تا 5.6 متر
سرعت هر اسکن: 28 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 240 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 10mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS232C
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 260 گرم

مشخصات فنی

UTM-30LX

مدل برتر

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (بدون کابل 210 گرم)

مشخصات فنی

UTM-30LX-EW

مدل شبکه ای برتر

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (بدون کابل 210 گرم)

مشخصات فنی

UXM-30LX-EW

مدل محکم

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (بدون کابل 210 گرم)

مشخصات فنی

UXM-30LXH-EWA

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (بدون کابل 210 گرم)

مشخصات فنی

UXM-30LN-PW

مدل محکم

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (بدون کابل 210 گرم)

مشخصات فنی

UXM-30LAH-EWA

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (بدون کابل 210 گرم)

مشخصات فنی

UST-10LX

مدل هوشمند کوچک

فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 10 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: شبکه Ethernet 100BASE-TX
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم (بدون کابل)

مشخصات فنی

UST-20LX

مدل هوشمند کوچک

فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 20 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: شبکه Ethernet 100BASE-TX
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم (بدون کابل)

مشخصات فنی

UST-05LA

فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 5 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.5 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS422
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم

مشخصات فنی

ليزر اسکنر با قابليت تشخيص مانع

UST-05LN

فاصله اندازه گیری: 60 میلیمتر تا 5 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.5 درجه
دقت: 40mm ±
نحوه ارتباط: USB2.0 و RS422
ولتاژ: 12 و 24 ولت
وزن: 130 گرم

مشخصات فنی

UTM-30LN

سنسور انعکاسی دو بعدی

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 30 متر
سرعت هر اسکن: 25 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 270 درجه
رزولوشن اسکن: 0.25 درجه
دقت: 30 تا 50 mm
نحوه ارتباط: USB2.0
ولتاژ: 12 ولت
وزن: 370 گرم (همراه با کابل)

مشخصات فنی

UBG-05LN

مدل بسيار کوچک و دقيق‌تر از PBS

فاصله اندازه گیری: 100 میلیمتر تا 5 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 180 درجه
رزولوشن اسکن: 0.36 درجه
دقت: 20mm ±
نحوه ارتباط: RS-232C
ولتاژ: 24 ولت
وزن: 260 گرم (بدون کابل 185 گرم)

مشخصات فنی

PBS-03JN

مدل بسیار کوچک

فاصله اندازه گیری: 200 میلیمتر تا 3 متر
سرعت هر اسکن: 100 میلی ثانیه
محدوده اسکن: 178.2 درجه
رزولوشن اسکن: 1.8 درجه
نحوه ارتباط: RS-232C
ولتاژ: 24 ولت
وزن: 500 گرم


مشخصات فنی