نتایج سومین دوره "المپياد ربات‌های آموزشی"

روبات جابجاکننده اجسام (۱) - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۶تهرانپسرانهرضا علی زاده ثابتققنوسشعبانیه۱
-
-
۱تهرانپسرانهعلیرضا ره‌انجامروبات‌های
خلاق
امام سجاد (ع)۲
حسنعلی هاشم‌پور
-
۱تهرانپسرانهپویان جعفر پسندفیلسوفانامام سجاد (ع)۳
محمد مهدی قانعی
محمد تقی مددی
۲تهرانپسرانهسینا خوش ذاتدانشمندان
فرید
 فرید۴
امیر محمد دریا باری
-
۶تهرانپسرانهآرمین توکلیدماوندشعبانیه۵
-
-

نه موفقیت و نه شکست، هدف نیستند، هدف آموختن است.

روبات پله‌نورد - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۲تهرانپسرانهامیر طاهر فرتاشیدانشمندان علم روباتیکفرید۱
رضا پرور
محمد خراسانی
۲تهرانپسرانهامیر علی کاظمیامپراطور روباتیکفرید۲
علی زینال‌زاده
حسین سلطانی
۲تهرانپسرانهعلی ذاکریمهارتپویندگان۳
محمدجواد خلیل‌نیا
-
۶تهرانپسرانهآروین فلاحماشین اژدهاشعبانیه۴
ایلیا محبوبی
-
۱تهرانپسرانهاحمد پارسی‌نژادگروه ۴همت
محمد باقری
علی روحانی‌نژاد
۱تهرانپسرانهامیرپارسا خلیلیگروه ۱همت۵
محمد پاکدامن
علی بختیاری

بردن، همه چیز نیست، اما تلاش برای بردن چرا.

روبات امداد‌گر هوشمند (لاجیک) - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۱تهرانپسرانهمهدی رضاییگروه ۲همت۱
مهیار رضایی
محمدعلی رستگار
۱تهرانپسرانهحمیدرضا شهریاریعقابهمت۲
محمدحسین امیری
امیرحسین رضایی
۲ تهرانپسرانهمحمدامین کنعانگروه ۱افق۳
علیرضا یاغچی
امیرشریف رسولی

در هر رقابتی که شرکت می‌کنی، قرار است درسی بیاموزی.

سازه‌های خلاقانه - مقطع دبستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۶تهرانپسرانهآرمان یار احمدیStormشعبانیه۱
علی صادقیان
شایان مهرشاهی
۱تهرانپسرانهسید امین موسویگروه ۱رشد۲
-
-
۲تهرانپسرانهمحمدرضا چهارسوقیایران روبوتجاوید۳
امیرحسین اختراعی
نیما چینی‌چیان
۴تهرانپسرانهمهیار حدادگروه ۱علم و ایمان
علی دادگر
رامتین مروی
۳کرجدخترانهسارا پورعلی‌خانگروه ۱سماء
ساغر خانی
کیمیا جاوید تک
۱تهرانپسرانهدارا طهماسبیگروه ۲رشد۴
یاسین احمدی
-
۶تهرانپسرانهعلیرضا تاراسیStart
Robo
شعبانیه۵
ایمان عرب حسینی
محمد انتظاریان

 

 

برترين‌ تيم‌ها در مقطع راهنمايی

رقابت، تا زمانی پسندیده است که آموزنده باشد.

روبات جابجاکننده اجسام (۲) - مقطع راهنمایی
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۱۲تهرانپسرانهمحمد جواد جوهریگروه ۲میعادنور۱
مصطفی سراج
علی نوخیز
۴تهرانپسرانهامیر نبویDark Boysاحسان۲
محمدنوید مساحتی
امیرحسن بیاتی
۴تهرانپسرانهمحمدامین امینی آذرA.M.Carringاحسان۳
امیر علی احمدی
-
۱تهرانپسرانهسید علی رکنی حسینیگروه ۳امام جواد (ع) ۴
عرفان کلهری
مهدی خندق‌آبادی
۱تهرانپسرانهمحمد فوقانیگروه ۲امام جواد (ع)۵
محمود جعفری
محمدامین نورمحمدی
روبات جابجاکننده اجسام (۲) - مقطع راهنمایی
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۱۲تهرانپسرانهمحمد جواد جوهریگروه ۲میعادنور۱
مصطفی سراج
علی نوخیز
۴تهرانپسرانهامیر نبویDark Boysاحسان۲
محمدنوید مساحتی
امیرحسن بیاتی
۴تهرانپسرانهمحمدامین امینی آذرA.M.Carringاحسان۳
امیر علی احمدی
-
۱تهرانپسرانهسید علی رکنی حسینیگروه ۳امام جواد (ع) ۴
عرفان کلهری
مهدی خندق‌آبادی
۱تهرانپسرانهمحمد فوقانیگروه ۲امام جواد (ع)۵
محمود جعفری
محمدامین نورمحمدی

شکست‌ها ما را قوی‌تر و به سمت پیروزی‌های بزرگتر هدایت می‌کنند.

روبات پله‌نورد هوشمند - مقطع راهنمایی
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۲تهرانپسرانهامیرحسین احمدیرسادکتر هشترودی۱
سیدرهام حیدری
سیاوش بهنیا
۱۲تهرانپسرانهاحسان غفاریگروه ۲ثامن الحجة (ع)۲
محمدرضا صادقی
امیرحسین آذرنگ
۱۲تهرانپسرانهعلی مراد پورپیشرو روباتجعفری اسلامی۳
علی مرزبان شریفی
سجاد وهابی
۲تهرانپسرانهامیر گل احمدیAPSدکتر هشترودی۴
پویا محمدکاری
نیما سینا
۱۲تهرانپسرانهمهدی پارسا عارفگروه ۶میعادنور
آرش ماهیان
هومن گلدوز
۱۲تهرانپسرانهایمان قراگزلوگروه ۹میعادنور۵
امیر حقیقی
حمیدرضا عبادی

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

روبات امدادگر هوشمند ۱ (لاجیک) - مقطع راهنمایی
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۷تهرانپسرانهحمیدمیرزا رمضان‌تفرشیگروه ۱امیر۱
علی معینیان
محمدحسن شاهرودی
۲تهرانپسرانهعلی پناهی‌فرهمتمکتب الجواد (ع)۲
علی غفاری مجد
محمد صابر
۷تهرانپسرانهامیرحسین محمودزادهگروه ۴امیر۳
محمدعلی شریفی
امیرعلی نبوی
۳تهرانپسرانهسیداحسان محمودیامیدپیام امام۴
صالح زندی
محمدحسین هاشم‌پور
۱۲تهرانپسرانهمحمدرضا حاجیانگروه ۱میعادنور۵
حسن فخریان
سروش کشاورزی

پیروزی یعنی اراده برای شروع.

روبات امدادگر هوشمند ۲ (KRC) - مقطع راهنمایی
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
-تهرانپسرانهرضا کوه‌پاییگروه ۱۰گروه آزاد۱
-
-
۱تهرانپسرانهمحمدعلی رفعتیگروه ۱امام جواد (ع)۲
محمدعلی ایزدی
علی سورکی
۱تهرانپسرانهمحمد فوقانیگروه ۲امام جواد (ع)۳
محمود جعفری
محمدامین نورمحمدی
۳کرجپسرانهفائز رحمانیگروه ۱ ارشاد۴
شایان سلطانی
مجتبی لطفی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردن برخیزی.

سازه‌های خلاقانه - مقطع راهنمایی
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۱تهرانپسرانهمحمد علی رفعتیگروه ۱امام جواد (ع)۱
محمدعلی ایزدی
علی سورکی
۱۲تهرانپسرانهمهدی پارسا عارفگروه ۶میعادنور۲
آرش ماهیان
هومن گلدوز
۳تهرانپسرانهامیر فرخیBپیام امام۳
محمدرضا صحیفی
امیررضا عبدل‌زاده
۲تهرانپسرانهآریان بهزادیگروه ۱دکتر هشترودی۴
تابش
حمیدرضا اصلانی
۳تهرانپسرانهیاسر محمدنبیCپیام امام۵
مهدی سیف‌الهی
علیرضا نگارستان

 

برترين‌ تيم‌ها در مقطع دبیرستان

در خاطرات هر فرد پیروزی، تعداد بسیار زیادی شکست وجود دارد.

روبات کاوشگر کنترلی - مقطع دبیرستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۱۲تهرانپسرانهمحمد سلمانیوالفجرجعفری اسلامی۱
محمد ارژنگ
مهدی طاهرشمس
۳تهرانپسرانهمحمد عدنان عمرانیگروه ۱مرآت۲
حسین خالصی
محمدحسین جلیلی
۱۲تهرانپسرانهرضا غفاریRMD . Coجعفری اسلامی۳
مهدی احمدی
مصطفی عیوضی
۱تهراندخترانهمریم شیبری‌نژادPro Robotشکوفه۴
فاطمه آتشگر
ملیکا الرد
۱۲تهرانپسرانهسعید عزیزیEBجعفری اسلامی
شهاب ایمانی
محمدجواد رضایی

تجربه بالاتر از علم است.

روبات پله‌نورد هوشمند - مقطع دبیرستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۱۲تهرانپسرانهرضا حسنیرحمان ۲جعفری اسلامی۱
نیما سلیمی
حسین اورنگ
۱تهرانپسرانهامیدرضا گرجستانیادبباقرالعلوم (ع)۲
محمدامین ایزدپناه
-
۱تهرانپسرانهامیراحسان طاهریعلمباقرالعلوم (ع)۳
محمدمهدی طاهریان
امیرحسین صابرهمیشگی

دوست تو کسی است که هرگاه کلمه حق از تو بشنود، خشمناک نشود.

روبات امدادگر هوشمند ۱ (لاجیک) - مقطع دبیرستان
منطقهشهرنوعنام اعضاء تیمنام تیمنام مدرسهرتبه
۳تهرانپسرانهمحمدامین نجفیگروه ۲مرآت۱
علی حسین یزدی
-
۱تهرانپسرانهحمیدرضا تقی زادهدانشباقرالعلوم (ع)۲
حمید برزین‌پور
امین رسولی
۱۲تهرانپسرانهعلی ذکاییروبومکانیکجعفری اسلامی۳
علی‌رضا پیری
رضا اشتریان
۱تهراندخترانهزهرا حسینی‌گرگانیگروه ۱شکوفه۴
-
-
۱تهراندخترانهفاطمه جاودانPRIMEXشکوفه۵
-
-