نتایج دومین دوره "المپياد ربات‌های آموزشی"

مقطعمنطقهشهرنوعنام تیمنام مدرسهرتبه
دبستان۴تهرانپسرانهنخبگانعلم و ایمان۱
دبستان۱تهرانپسرانهمبتکران کوچکرشد۲
دبستان۲تهرانپسرانهتیم ۱پویندگان۳
دبستان۲تهرانپسرانهتیم ۱جاوید۴
دبستان۴تهرانپسرانهپویندگانعلم و ایمان۵
راهنمایی۱تهرانپسرانهتیم ۱امام جواد (ع)۱
راهنمایی۴ / ۱۳تهرانپسرانهتیم ۲ / تیم ۱احسان / میعاد نور (مشترک)۲
راهنمایی۱تهرانپسرانهتیم ۲امام جواد (ع)۳
راهنمایی۳کرجپسرانهارشادارشاد۴
راهنمایی۲تهرانپسرانهمکتب ۶مکتب الجواد۵
دبیرستان۳تهرانپسرانهمرآت ۱مرآت۱
دبیرستان۱۲تهرانپسرانهجعفر اسلامیجعفر اسلامی۲
دبیرستان۱تهراندخترانهطوفانشکوفه۳
دبیرستان۱تهرانپسرانهتیم ۱نشر دانش۴
دبیرستان۱تهراندخترانهتیم ۲شکوفه۵

برترین مدارس در بخش ساخت سازه به تفکیک مقطع تحصیلی:

تیم‌های برتر مسابقه روبات بالابر وزنه (مقطع دبستان):

مقطعمنطقهشهرنوعنام مدرسهرتبه
دبستان۱تهراندخترانهسپهر۱
دبستان۴تهرانپسرانهعلم و ایمان۲
دبستان۱تهرانپسرانهرشد۳
دبستان۲تهرانپسرانهجاوید۴
دبستان۱تهرانپسرانههمت۵
راهنمایی۴تهرانپسرانهاحسان۱
راهنمایی۱تهرانپسرانهامام جواد (ع)۲
راهنمایی۱۳تهرانپسرانهمیعاد نور۳
راهنمایی۲تهرانپسرانهدکتر هشترودی۴
راهنمایی۲تهرانپسرانهمکتب الجواد۵
دبیرستان۳تهرانپسرانهمرآت۱
دبیرستان۱تهراندخترانهشکوفه۲
دبیرستان۱۲تهرانپسرانهجعفر اسلامی۳
دبیرستان۱تهرانپسرانهنشر دانش۴
منطقهشهرنوعنام تیمنام مدرسهرتبه
۳تهرانپسرانهبالابر آتشینوالعصر۱
۱تهرانپسرانهتیم ۲همت۲
۴تهرانپسرانهنخبگانعلم و ایمان۳

تیم‌های برتر مسابقه روبات پله نورد (مقطع راهنمایی):

منطقهشهرنوعنام تیمنام مدرسهرتبه
۲تهرانپسرانهA.K.N.Kدکتر هشترودی۱
۲تهرانپسرانهP.A.Hدکتر هشترودی۲
۱تهرانپسرانهتیم ۲امام جواد (ع)۳

تیم‌های برتر مسابقه روبات پله نورد (مقطع دبیرستان):

منطقهشهرنوعنام تیمنام مدرسهرتبه
۱۲تهرانپسرانهجعفر اسلامیجعفر اسلامی۱
۳تهرانپسرانهمرآت ۲مرآت۲
۱تهرانپسرانه/دخترانهپویان / طوفاننشر دانش / شکوفه (مشترک)۳