نتایج اولین دوره "المپياد ربات‌های آموزشی"

مقطعمنطقهشهرنوعنام مدرسهرتبه
دبستان۱تهراندخترانهسپهر شماره ۲۱
دبستان۱تهرانپسرانهایرانیان۲
دبستان۱کرجپسرانهامید ایران۳
راهنمایی۱تهرانپسرانهامام جواد (ع)۱
راهنمایی۱تهرانپسرانهپیام۲
راهنمایی۴تهرانپسرانهاحسان۳
دبیرستان۱تهرانپسرانهباقرالعلوم (ع)۱
دبیرستان۲ریپسرانهحکمت۲
دبیرستان۱تهراندخترانهشکوفه۳

طرح‌های برتر به تفکیک مقطع تحصیلی:

تصویرمقطعمنطقهشهرنوعتیمنام مدرسهنام طرح
مسابقات روبوتیکدبستان۱کرجپسرانه۱امید ایرانآساسنسور
مسابقات روبوتیکراهنمایی۱تهرانپسرانه۱پیامپله نورد
مسابقات روبوتیک
دبیرستان۲ریپسرانه۲حکمتپل متحرک