نتایج دومین دوره "المپياد ربات‌های آموزشی"

مقطع منطقه شهر نوع نام تیم نام مدرسه رتبه
دبستان ۴ تهران پسرانه نخبگان علم و ایمان ۱
دبستان ۱ تهران پسرانه مبتکران کوچک رشد ۲
دبستان ۲ تهران پسرانه تیم ۱ پویندگان ۳
دبستان ۲ تهران پسرانه تیم ۱ جاوید ۴
دبستان ۴ تهران پسرانه پویندگان علم و ایمان ۵
راهنمایی ۱ تهران پسرانه تیم ۱ امام جواد (ع) ۱
راهنمایی ۴ / ۱۳ تهران پسرانه تیم ۲ / تیم ۱ احسان / میعاد نور (مشترک) ۲
راهنمایی ۱ تهران پسرانه تیم ۲ امام جواد (ع) ۳
راهنمایی ۳ کرج پسرانه ارشاد ارشاد ۴
راهنمایی ۲ تهران پسرانه مکتب ۶ مکتب الجواد ۵
دبیرستان ۳ تهران پسرانه مرآت ۱ مرآت ۱
دبیرستان ۱۲ تهران پسرانه جعفر اسلامی جعفر اسلامی ۲
دبیرستان ۱ تهران دخترانه طوفان شکوفه ۳
دبیرستان ۱ تهران پسرانه تیم ۱ نشر دانش ۴
دبیرستان ۱ تهران دخترانه تیم ۲ شکوفه ۵

برترین مدارس در بخش ساخت سازه به تفکیک مقطع تحصیلی:

تیم‌های برتر مسابقه روبات بالابر وزنه (مقطع دبستان):

مقطع منطقه شهر نوع نام مدرسه رتبه
دبستان ۱ تهران دخترانه سپهر ۱
دبستان ۴ تهران پسرانه علم و ایمان ۲
دبستان ۱ تهران پسرانه رشد ۳
دبستان ۲ تهران پسرانه جاوید ۴
دبستان ۱ تهران پسرانه همت ۵
راهنمایی ۴ تهران پسرانه احسان ۱
راهنمایی ۱ تهران پسرانه امام جواد (ع) ۲
راهنمایی ۱۳ تهران پسرانه میعاد نور ۳
راهنمایی ۲ تهران پسرانه دکتر هشترودی ۴
راهنمایی ۲ تهران پسرانه مکتب الجواد ۵
دبیرستان ۳ تهران پسرانه مرآت ۱
دبیرستان ۱ تهران دخترانه شکوفه ۲
دبیرستان ۱۲ تهران پسرانه جعفر اسلامی ۳
دبیرستان ۱ تهران پسرانه نشر دانش ۴
منطقه شهر نوع نام تیم نام مدرسه رتبه
۳ تهران پسرانه بالابر آتشین والعصر ۱
۱ تهران پسرانه تیم ۲ همت ۲
۴ تهران پسرانه نخبگان علم و ایمان ۳

تیم‌های برتر مسابقه روبات پله نورد (مقطع راهنمایی):

منطقه شهر نوع نام تیم نام مدرسه رتبه
۲ تهران پسرانه A.K.N.K دکتر هشترودی ۱
۲ تهران پسرانه P.A.H دکتر هشترودی ۲
۱ تهران پسرانه تیم ۲ امام جواد (ع) ۳

تیم‌های برتر مسابقه روبات پله نورد (مقطع دبیرستان):

منطقه شهر نوع نام تیم نام مدرسه رتبه
۱۲ تهران پسرانه جعفر اسلامی جعفر اسلامی ۱
۳ تهران پسرانه مرآت ۲ مرآت ۲
۱ تهران پسرانه/دخترانه پویان / طوفان نشر دانش / شکوفه (مشترک) ۳