نتایج اولین دوره "المپياد ربات‌های آموزشی"

مقطع منطقه شهر نوع نام مدرسه رتبه
دبستان ۱ تهران دخترانه سپهر شماره ۲ ۱
دبستان ۱ تهران پسرانه ایرانیان ۲
دبستان ۱ کرج پسرانه امید ایران ۳
راهنمایی ۱ تهران پسرانه امام جواد (ع) ۱
راهنمایی ۱ تهران پسرانه پیام ۲
راهنمایی ۴ تهران پسرانه احسان ۳
دبیرستان ۱ تهران پسرانه باقرالعلوم (ع) ۱
دبیرستان ۲ ری پسرانه حکمت ۲
دبیرستان ۱ تهران دخترانه شکوفه ۳

طرح‌های برتر به تفکیک مقطع تحصیلی:

تصویر مقطع منطقه شهر نوع تیم نام مدرسه نام طرح
مسابقات روبوتیک دبستان ۱ کرج پسرانه ۱ امید ایران آساسنسور
مسابقات روبوتیک راهنمایی ۱ تهران پسرانه ۱ پیام پله نورد
مسابقات روبوتیک
دبیرستان ۲ ری پسرانه ۲ حکمت پل متحرک